Schoolinformatie

De Horizon is een openbare basisschool en maakt onderdeel uit van de Stichting PlatOO. Openbare PlatOO basisscholen hebben allemaal hun eigen karakter en geven op eigen wijze invulling aan het onderwijs. Het openbaar onderwijs streeft naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind, met veel aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken. Naast cognitieve vakgebieden is er binnen het openbaar onderwijs ruimte voor creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind. De naam “Openbaar onderwijs” zegt het eigenlijk al: onderwijs open voor iedereen. Dat betekent dat openbare scholen toegankelijk zijn voor iedereen. Kinderen met verschillende achtergronden zijn welkom, ongeacht geloof, cultuur, land van herkomst, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of wat dan ook. Juist al deze verschillen tussen kinderen zijn de leidraad voor het openbare onderwijs. Al vroeg leren de kinderen respect te hebben voor de onderlinge verschillen en achtergronden, maar ook om overeenkomsten tussen elkaar te herkennen. Door dagelijks met elkaar om te gaan, door samen te leven en zo van elkaar te leren. De leerkracht begeleidt de kinderen om te leren omgaan met deze verschillen. Binnen het openbaar onderwijs is iedereen gelijkwaardig aan elkaar en openheid is een belangrijke voorwaarde. Dit geldt voor de kinderen, de leerkrachten, de ouders en alle andere betrokkenen. De betrokkenheid van ouders neemt een belangrijke plaats in, omdat wij ouders als partners zien.

Download hier de schoolgids 2023-2024  en de schoolkalender 2023-2024.


Schoolplan
We hebben met instemming van onze medezeggenschapsraad een nieuw schoolplan opgesteld voor de periode 2016-2020. In dit schoolplan worden de strategische doelen van onze organisatie PlatOO verduidelijkt, aan school gekoppeld en voor de komende vier jaar verantwoord en toegelicht. Vanuit diverse geledingen (MR, ouders, leerlingen, partners) is er input gegeven, waardoor dit schoolplan een sterk gezamenlijk karakter heeft gekregen.

Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van ons schoolplan? Klik dan hier.

Jaarplan
Jaarlijks stelt onze school een actueel jaarplan op. In het jaarplan worden diverse beleidsonderdelen toegelicht. Uitgaande van de doelen op lange en korte termijn bepaalt de school op welke wijze de middelen ingezet worden, zodat deze doelen ook gerealiseerd kunnen worden. Deze doelen zijn voortgekomen uit: Evaluatie jaarplan 2018-2019, Schoolplan 2016-2020, lopende ontwikkelingen en het strategisch beleidsplan 2016-2020 PlatOO.

Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van ons jaarplan? Klik dan hier.

Ondersteuning en zorgplicht
Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen hebben hiermee een zorgplicht gekregen.

Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Elk kind heeft recht op passend onderwijsaanbod op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de groep, op een andere reguliere basisschool of in het speciaal onderwijs.

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08. De missie van ons samenwerkingsverband is “Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod”.

Ondersteuningsprofiel – schoolondersteuningsplan
Iedere school in het samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift en biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt. Klik hier om het ondersteuningsprofiel in te zien en hier om het schoolondersteuningplan in te zien.

Inspectierapport
Op 13 maart 2018 is er een vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de onderwijsinspectie naar de onderwijskwaliteit van de scholen binnen PlatOO. Ook De Horizon is bezocht door de onderwijsinspectie, waarbij er onderzoek is gedaan naar de volgende standaarden: Onderwijsproces (zicht op ontwikkeling en didactisch handelen) en Kwaliteitszorg en ambitie (kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur).

De inspectie heeft de standaarden met GOED of VOLDOENDE beoordeeld. Het definitieve inspectieverslag is begin dit schooljaar vastgesteld en is nu openbaar.

Klik hier om het inspectieverslag over De Horizon in te zien en klik hier voor het volledige rapport van PlatOO.

Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)
OBS De Horizon heeft in 2007 het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) in ontvangst genomen. Het label prijkt aan de muur naast de hoofdingang. Dit betekent dat wij schoolbreed en structureel aan verkeerseducatie doen. Zo werken we vanaf groep 4 met verkeerskrantjes, doet de school mee aan landelijk georganiseerde verkeersactiviteiten en organiseren we ook zelf verkeersactiviteiten. Daarnaast werken we nauw samen met de gemeente, Veilig Verkeer Nederland afdeling Asten en de wijkagent. In groep 7 nemen al onze leerlingen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Terug naar overzicht