Kinder mr

Op De Horizon vinden we een veilig schoolklimaat een voorwaarde. De inbreng van onze kinderen vinden we hierbij belangrijk. Een aantal keer per jaar komt de kindermedezeggenschapsraad (kmr) bij elkaar. De kindermedezeggenschapsraad wordt gevormd door kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Aan het begin van het schooljaar kunnen kinderen zich opgeven om plaats te nemen binnen de kmr. Tijdens de bijeenkomsten, waar ook een afvaardiging van de oudergeleding van de MR aanwezig is, worden diverse onderwerpen besproken die aangedragen worden door de kinderen en de school. Aandachtspunten worden serieus genomen en indien mogelijk omgezet in acties.