Horizontaal

De Horizontaal is een nieuwsbrief voor ouders en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief publiceren wij praktische schoolinformatie, belangrijke mededelingen, nieuws, wetenswaardigheden, informatie over de studiedagen, informatie van de ouderraad en medezeggenschapsraad. De Horizontaal verschijnt regelmatig en wordt digitaal per mail verstuurd. Tevens wordt De Horizontaal ook op onze website geplaatst.

Wilt u opgenomen worden in de mailinglist van De Horizontaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@obs-dehorizon.nl.

Sinds kort maken wij gebruik van een nieuwe indeling voor onze nieuwsbrieven. Klik hier om oude uitgaves terug te bekijken.

HORIZONTAAL NUMMER 13
dinsdag 04-02-2014 

NIEUWE LEERLING
Wij heten de volgende nieuwe leerling van harte welkom: Veerle Janssen (groep 7)
W
ij wensen Veerle een plezierige en leerzame tijd toe op onze school  

HORIZON LOGOWEDSTRIJD
De wedstijd is gewonnen door Henrik en Benjamin Kloeg. Van harte gefeliciteerd. Zij ontvangen nog een originele Horizontaart voor hun creatieve en onderscheidende ontwerp. We bedanken alle deelnemers voor hun inzending. 

CITO-EINDTOETS
De leerlingen van groep 8 maken komende week, dinsdag 11 februari tot en met donderdag 13 februari, de eindtoets basisonderwijs van Cito. Wij wensen hen veel succes.

GMR LID GEZOCHT
Gezocht!!!

We zijn op zoek naar een ouder die namens Obs de Horizon de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wil vertegenwoordigen. Voorheen werd deze rol ingevuld door Rob Bongenaar. Hij is hiermee gestopt omdat zijn kinderen naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Chris Peeters zit namens de personeelsgeleding in de GMR. 

Wat houdt het in?

Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs betekent dat ouders en personeel meepraten over wat belangrijk is voor ‘hun’ school. Alle scholen binnen PlatOO hebben een medezeggenschapsraad (MR). Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle medezeggenschapsraden vertegenwoordigd zijn. Op dit moment telt de GMR van PlatOO 28 leden, ofwel één ouder- en één personeelslid namens alle PlatOO scholen.

De data van de GMR-vergaderingen worden aan het begin van het schooljaar in onderling overleg bepaald. De vergaderingen van de GMR worden altijd door het College van Bestuur en de ambtelijk secretaris bijgewoond. De GMR vergadert zes tot zeven keer per schooljaar. Bijeenkomsten van de GMR zijn toegankelijk voor alle personeelsleden en ouders/verzorgers van leerlingen van PlatOO-scholen. 

Taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement, net zoals dat bij de Medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen het geval is.

De GMR heeft afgesproken alleen bovenschoolse zaken te behandelen. Het is aan de scholen om te bepalen wat van de school (MR) en wat bovenschools is. 

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Chris Peeters. 

FUNTIME BIJ OJC COMEET
Klik hier voor de flyer

STUDIEDAG
Dinsdag 18 februari zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag